Regulamin Sklepu Internetowego Carp Servis Vaclavik Polska

Sklep internetowy, działający pod adresem www.carpservis.pl, prowadzony jest przez:
GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3, NIP 6411475452 („Sprzedawca”).

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.carpservis.pl  („Sklep internetowy”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.
 2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.

II. Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są poprzez stronę internetową www.carpservis.pl,
  Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. www.carpservis.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez www.carpservis.pl, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 3. www.carpservis.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. www.carpservis.pl może odmówić realizacji zamówienia i je anulować (tj. nie przyjąć oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez www.carpservis.pl, jeżeli   nie będzie możliwości  potwierdzenia zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o złożonym zamówieniu.
 5. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy.
 6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie www.carpservis.pl.  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, www.carpservis.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez www.carpservis.pl z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, www.carpservis.pl zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 9. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

III. Ceny towarów

 1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.
 2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 6. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt IV ppkt 2 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z pkt 7 poniżej.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 8. Na fakturze VAT dostarczanej Klientowi pocztą elektroniczną, cena towaru i koszty przesyłki są podane łącznie.
 9. Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt V niniejszego Regulaminu.
 10. www.carpservis.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie www.carpservis.pl, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu www.carpservis.pl, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 13. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

IV. Dostawa

 1. Wysyłkowa
  a. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
  b. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
  c. Zamówienie zostanie zrealizowane  w terminie do 14 dni kalendarzowych – przy czym Sklep internetowy przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  e. Dowód zakupu (faktura VAT) zostanie przesłany w  wersji elektronicznej na adres e-mail podany przy zakładaniu Konta.  Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  f. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z www.carpservis.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Koszty dostawy:
  1. paczki do 5 kg – 24,99 PLN
  2. paczki do 10 kg- 31,55 PLN
  3. paczka do 15 kg – 36,55 PLN
  4. paczka do 20 kg – 39,80 PLN
  5. paczka do 30 kg – 48,20 PLN
 3. W przypadku zamówienia opiewającego  na cenę min. 310,00 zł, Sklep internetowy pokrywa koszt dostawy.

V. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar jest dokonywana przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 od złożenia zamówienia.  Zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
  Odbiorca:  GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3
  Tytuł przelewu: numer zamówienia, imię i nazwisko
  Konto: 82 1020 2401 0000 0202 0551 4601, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW, ODDZIAŁ 1 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 9 i pkt 13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres:   GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3
  Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres:  GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
 7. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
 9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 10. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

VII. Rękojmia; Gwarancja; Reklamacja

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora www.carpservis.pl  wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji www.carpservis.pl informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej www.carpservis.pl
 7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.
 8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, na adres: GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3.
  Wzór formularza reklamacji  stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu.
 9. www.carpservis.pl nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
 10. Jeżeli dostarczenie towaru przez Klienta na adres wskazany w pkt 8 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.
 11. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub fakturę) oraz opis wady reklamowanego towaru.
 12. www.carpservis.pl rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 13. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, www.carpservis.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).
 15. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez www.carpservis.pl
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

IX. Zbieranie opinii klientów

 1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
 2. Kupujący jest uprawniony, jednak nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.

X. Postanowienia końcowe

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy:  GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3
  b) za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej: www.carpservis.pl
 2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w www.carpservis.pl, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-05-2017  r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.
 5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.carpservis.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Załączniki do regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres: GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*):

 1. ………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………………………………………………….
 6. ………………………………………………………………………………………………….
 7. ………………………………………………………………………………………………….
 8. ………………………………………………………………………………………………….
 9. ………………………………………………………………………………………………….
 10. ………………………………………………………………………………………………….

Data zamówienia/data odbioru(*) …………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko/Nazwa konsumenta(-ów) ……………………..……………………….…………..….
Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………..…….
Numer zamówienia lub numer faktury: ………………………………………………………………..
Numer konta bankowego, na które mają zostać zwrócone środki: ……………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………

data i podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz reklamacji

Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację na zakupiony towar, prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go na   adres: GM FISHING GABRIEL DANCH, 41-709 Ruda Śląska, ul. Łączna 3

 1. Data sporządzenia: ………………………………………….
 2. Dane Reklamującego:
  Imię i nazwisko: ……………………..……………………….……………………………………..………..….
  Adres: ………………………………….…………………………………………………………………..…..….
  Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….………..
  Telefon kontaktowy: ……..……………………
  Nazwa użytkownika (login):…………….……….………..
 3. Dane reklamowanego towaru:
  Nazwa: ……………………..……………………….…………..…………..…..….
  Cena towaru: .………….
  Nr paragonu/FV: …………………………………..…
  Data zakupu/FV: ………….………………………
 4. Data stwierdzenia niezgodności towaru z umową: …………………………………………………..…..
 5. Opis niezgodności towaru z umową:
  …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
 6. Żądanie reklamującego towar (prosimy zaznaczyć jedną z poniższych opcji):
  □ nieodpłatną naprawę
  □ wymiana na nowy
  □ obniżenie zapłaconej ceny
  □ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny

 

………………………………………………………
data i podpis reklamującego

 

Dokumenty do pobrania

Pobierz regulamin sklepu oraz załączniki w formacie dokumentu PDF.
Aby odczytać plik PDF musisz posiadać przeglądarkę internetową z wbudowanym czytnikiem lub oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2